Изберете страница

giveaway

ОБЩИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА (ОБЩИ УСЛОВИЯ) ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИГРАТА

Настоящите правила (по-долу за краткост Правилата) определят начина на провеждане на играта (по-долу за краткост Играта) и уреждат взаимоотношенията на Възложителя и Организатора на Играта с физическите лица, участващи в Играта.

РАЗДЕЛ 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛ И ОРГАНИЗАТОР

2.1. Възложител и Организатор на Играта е Авикам ЕООД, с ЕИК 175335234 и търговски адрес: гр. София, Ул. “Братя Миладинови” № 60, (наричан по-долу “Възложител”), осигурява и предоставя наградите за участниците, избрани за победители в Играта.

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда във Фейсбук.

3.2. Играта се провежда за периода от 15.11.2023г. до 20.11.2023 г.

3.3. В играта участват всички отговори под публикацията от периода 10:00 часа на 15.11.2023 година до 00:00 часа на 20.11.2023 година.

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор при Организатора.

4.2. Участник в Играта може да бъде всяко пълнолетно физическо лице с постоянно жителство в България.

4.3. За тези, които вече са харесали и последвали страницата ни, ще е необходимо да харесат поста, а също и да тагнат двама приятели в коментар под поста, за да участват в играта.

РАЗДЕЛ 5. УЧАСТИЕ В ИГРАТА И МЕХАНИКА НА ПРОВЕЖДАНЕТО Й

5.1. За да участва в Играта, Участникът следва да хареса страницата на Авикам ЕООД във Фейсбук, да хареса публикацията на Играта, както и да тагне двама свои приятели в коментар под поста.

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ ОТ ИГРАТА

6.1. В играта ще бъде раздаван един вид награда, осигурена от Възложителя на играта – „ Авикам ЕООД “ както следва:

– Печелившият от играта ще бъде изтеглен и обявен на 21.11.2023г.

– Наградата е 1 брой камера за домашно видеонаблюдение;

– Избира се 1 печеливш, който трябва да е спазил условията на играта.

– 5 дни срок за провеждане на играта (15.11.2023г.-20.11.2023г.)

– печелившият ще получи своята награда чрез куриер, за сметка на Организатора, като предостави три имена, адрес и телефон, след предварителна уговорка с Организатора на играта.

6.2. Победителят няма право да получава паричната равностойност на наградата.

6.3. Печелившият участник ще бъде информиран за това от Организатора, че печели чрез публикация, в която се обявяват печелившите (на 21.11.2023 г.), за тази публикация участниците следва да следят.

6.4. Печелившият трябва да предостави лични данни на Организатора (три имена, телефонен номер и адрес), за да получи наградата си.

РАЗДЕЛ 7. ЛИЧНИ ДАННИ

7.1. С участието си в Играта, Участникът доброволно се съгласява личните му данни, включително име, фамилия, телефонен номер и адрес (наричани по-долу “Лични данни”) да бъдат обработвани и упълномощава Организатора да събира, съхранява и обработва предоставените от него лични данни за целите на играта, както и да ги използва за други маркетингови цели във връзка с предоставяните Организатора услуги, при спазване на приложимите нормативни разпоредби. При отказ да се предоставят лични данни лицето няма да има право да участва в Играта и/или губи правото си да получи награда.

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. С участието си в Играта участниците приемат настоящите правила и дават съгласието си да бъдат обвързани от тях и да се съобразяват и спазват техните клаузи и регулации.

8.2. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта поради извънредни обстоятелства.

8.3. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите Правила или за грешки при провеждане на Играта поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на Търговския закон и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

8.4. При констатиране на нарушения в процеса на регистриране и участие в играта Организаторът си запазват правото да дисквалифицират съответния участник от участие за наградите от Играта.

8.5. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни данни.

8.6. Организаторът не носи отговорност при печатна или друга грешка, допусната от участник в Играта при регистрирането на личните данни, довели до невъзможност за свързване с участника.

РАЗДЕЛ 9 . ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Настоящите Правила са достъпни в официалната интернет страница на фирмата за период от 6 дни (периода от старта на играта до датата на излъчване на победителя).

9.2. Настоящите Правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на участниците в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

9.3. Настоящите Правила влизат в сила на 15.11.2023 г. и важат за целия период на провеждане на Играта и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.

Select your currency
BGN Български лев
EUR Евро