Изберете страница

Гаранционни условия

 

1.Гаранционни условия
Фирма „Авикам” ЕООД се задължава експедитивно и за своя сметка да отстрани всички производствени дефекти на продадените от нея устройства, проявени по време на гаранционния им срок.
Гаранционният срок е между 12 и 36 месеца в зависимост от типа на изделието и започва да тече от датата на закупуване. Изключение правят единствено адаптерите,  захранващите блокове и батериите – 6 (шест) месеца.
Срокът за гаранционно обслужване е до 30 (тридесет) работни дни.
Всички тестове и ремонти на рекламираните продукти се извършват в сервиза фирма „Авикам ЕООД”, освен ако не е договорено друго.Транспортните разходи към и от сервиза са за сметка на клиента.
Срокът за гаранционно обслужване се договаря с клиента на място в сервиза на фирмата „Авикам ЕООД”, но не по дълъг от 30 (тридесет) работни дни.
Ако дефектът на устройството е неотстраним в рамките на договорения срок, фирмата „Авикам ЕООД” се ангажира да го подмени или да предостави функционалния му еквивалент за времето на ремонта в зависимост от наличността в момента.
Производителят, вносителят и сервизът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи или производствени загуби,вследствие дефекта на стоката или престоя и в сервиза.
2. Софтуер
Гаранционното обслужване не включва поддръжка на софтуер. Право и задължение на клиента е да направи копия на предварително инсталираните програми. Допълнително закупения софтуер не включва инсталация, овен ако не е указано изрично в договора.
3. Гаранцията не се признава в случай на:
Повреда по време на транспортиране и неправилно съхранение.
Неправилна инсталация или неправилно включване в електрическата мрежа, подаването на нестандартни захранващи напрежения и т.н.
Повреди причинени в следствие неизправност или големи колебания в електрическата или комуникационната мрежа (токови удари), експлоатация в условия на повишена влажност, температура, запрашеност, вибрации и др.
Повреди в следствие на природни бедствия (наводнения, земетресения, пожари и т.н), високо волтови електрически разряди в околната среда (светкавици), попадане на течности и инсекти в изделията, които не биха се появили при нормална работа на устройството.
Използване на устройството съвместно с други неизправни или несъвместими модули и устройства, както и при всяка друга небрежна или неправилна работа с изделието.
Нарушена цялост на кабелните накрайници.
При неправилно инсталиране на софтуер, при използване на нелицензиран софтуер.
Блокиране на устройството или друг вид повреди и проблеми в работата му в следствие на хакерски атаки и пробив в сигурността под действието на вирусни програми разпространявани в Интернет мрежата.
Липсваща или с нарушена цялост гаранционната лепенка на продукта .
Опит за отваряне и ремонт на устройството от страна на клиента, включително повреда при неправилна смяна на фирмуер и др.
При следи от умишлено въздействие върху устройството с цел нанасяна щети на потребителя или други лица.
При опит за поправка или изменения върху документа за закупуване или гаранционния документ на изделието.
4. Рекламации
За рекламации се приемат устройства в оригинална кутия и пълна окомплектовка (включително кабели,драйвери документация и всички принадлежности, които могат да имат връзка с проблема), с пълно описание на дефекта и условията на експлоатация.
Рекламации се приемат с предоставено копие от документа за покупка на устройството и гаранционна карта.
Ако при диагностика на стоката се установи, че тя е изправна и отговаря на техническата спецификация или дефектът е негаранционен, сервизът таксува клиента съобразно извършената услуга по установения ценоразпис за негаранционно обслужване.
5. Други
Рекламация за неокомплектовка на стоката се приема само по време на покупка.
Повреда на стоката в гаранционен срок не е причина за подмяна с нова.
Подмяна се извършва само, ако сервиза констатира неотстранима повреда след обстоен оглед.
Претенции за дефекти и липси не се признават, когато стоката е закупена като преоценена.
На гаранционното обслужване не подлежат всички проверки, профилактики, почистване, смяна на батерии, монтаж на твърди дискове.
Забележка:
Преди инсталиране на устройствата да се прочете внимателно упътването от производителя за инсталиране, транспорт и съхранение.
При транспортиране, устройството трябва да престои в помещението, в което ще бъде инсталирано, не по-малко от 2 часа за темпериране. Включването в електрическата мрежа на устройство, което не е темперирано може да доведе до повреди, които не се покриват от гаранцията!
Устройствата, като DVR-и , които имат вентилираща система да се инсталират в помещения с ниска запрашеност.
Върху вентилационните отвори на устройството не трябва да се поставят предмети, пречещи на охлаждането.

Select your currency
BGN Български лев
EUR Евро