Изберете страница

Гаранционни условия

1. Гранционни условия

 • Фирма „Авикам” ООД се задължава експедитивно и за своя сметка да отстрани всички производствени дефекти на продадените от нея устройства, проявени по време на гаранционния им срок.
 • Гаранционният срок е между 12 и 36 месеца в зависимост от типа на изделието и започва да тече от датата на закупуване.
 • Всички тестове и ремонти на рекламираните продукти се извършват в сервиза фирма „Авикам ООД”, освен ако не е договорено друго.Транспортните разходи към и от сервиза са за сметка на клиента.
 • Срокът за гаранционно обслужване е до 30 (тридесет) работни дни.
 • Ако дефектът на устройството е неотстраним в рамките на договорения срок, фирма „Авикам ООД” се ангажира да го подмени или да предостави функционалния му еквивалент за времето на ремонта в зависимост от наличността в момента.
 • Производителят, вносителят и сервизът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи или производствени загуби,вследствие дефекта на стоката или престоя и в сервиза

2. Софтуер

 • Гаранционното обслужване не включва поддръжка на софтуер. Право и задължение на клиента е да направи копия на предварително инсталираните програми. Допълнително закупения софтуер не включва инсталация, овен ако не е указано изрично в договора.

3. Гаранцията не се признава в случай на:

 • Повреда по време на транспортиране и неправилно съхранение
 • Неправилна инсталация или неправилно включване в електрическата мрежа, подаването на нестандартни захранващи напрежения и т.н
 • Повреди причинени в следствие неизправност или големи колебания в електрическата или комуникационната мрежа (токови удари), експлоатация в условия на повишена влажност, температура, запрашеност, вибрации и др.
 • Повреди в следствие на природни бедствия (наводнения, земетресения, пожари и т.н), високо волтови електрически разряди в околната среда (светкавици), попадане на течности и инсекти в изделията, които не биха се появили при нормална работа на устройството.
 • Използване на устройството съвместно с други неизправни или несъвместими модули и устройства, както и при всяка друга небрежна или неправилна работа с изделието
 • Нарушена цялост на кабелните накрайници
 • При неправилно инсталиране на софтуер, при използване на нелицензиран софтуер.
 • Блокиране на устройството или друг вид повреди и проблеми в работата му в следствие на хакерски атаки и пробив в сигурността под действието на вирусни програми разпространявани в Интернет мрежата.
 • Опит за отваряне и ремонт на устройството от страна на клиента, включително повреда при неправилна смяна на фирмуер и др.
 • При следи от умишлено въздействие върху устройството с цел нанасяна щети на потребителя или други лица.
 • При забравена парола на устройството, отключването на устройството се заплаща според ценовата листа на „Авикам” ООД.
 • При опит за поправка или изменения върху документа за закупуване или гаранционния документ на изделието

4. Рекламации

 • За рекламации се приемат устройства в оригинална кутия и пълна окомплектовка (включително кабели,драйвери документация и всички принадлежности, които могат да имат връзка с проблема), с пълно описание на дефекта и условията на експлоатация.
 • Рекламации се приемат с предоставено копие от документа за покупка на устройството и гаранционна карта
 • Ако при диагностика на стоката се установи, че тя е изправна и отговаря на техническата спецификация, или дефектът е негаранционен, сервизът таксува клиента съобразно извършената услуга по установения ценоразпис за негаранционно обслужване.

Други

 • Рекламация за неокомплектовка на стоката се приема само по време на покупка.
 • Повреда на стоката в гаранционен срок не е причина за подмяна с нова
 • Подмяна се извършва само, ако сервиза констатира неотстранима повреда след обстоен оглед
 • Претенции за дефекти и липси не се признават, когато стоката е закупена като преоценена.
 • На гаранционното обслужване не подлежат всички проверки, профилактики, почистване, смяна на батерии, монтаж на твърди дискове.

Забележка:

 • Преди инсталиране на устройствата да се прочете внимателно упътването от производителя за инсталиране, транспорт и съхранение
 • При транспортиране, устройството трябва да престои в помещението, в което ще бъде инсталирано, не по- малко от 2 часа за темпериране.
 • Устройствата, като DVR-и , които имат вентилираща система да се инсталират в помещения с ниска запрашеност
 • Върху вентилационните отвори на устройството не трябва да се поставят предмети пречещи на охлаждането
 • Търговската гаранция се подчинява на правата произтичащи от член 112-115 от закона за правата на потребителите
Select your currency
BGN Български лев